Vastaavan hoitajan rooli

 In 2014
pekka-linna-juristiblogi-10

Ns. välitysliikelain (15.12.2000/1075) 5 §:n 1 momentin mukaan ”välitysliikkeessä on oltava vastaava hoitaja, joka on velvollinen huolehtimaan siitä, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa ja että toimintaa harjoitetaan muutoinkin lainmukaisesti”. Saman pykälän 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan ”vastaavaa hoitajaa ei kuitenkaan pidetä luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton vastaavaksi hoitajaksi”. Vastaavalla hoitajalla on em. lain 6 §:n 1. momentin perusteella vahingonkorvausvelvollisuus vahinkoa kärsineelle, jos vastaava hoitaja on tahallaan taikka törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt 5 §:n 1. momentin mukaiset velvollisuutensa.

Vastaavalla hoitajalla tulee olla LKV-pätevyys, ja hänen tulee konkreettisesti osallistua välitysliiketoimintaan. Vastaavan hoitajan on 01.01.2016 lukien myös huolehdittava siitä, että liikkeen jokaisessa toimistossa vähintään 50 %:lla konkreettiseen myyntityöhön osallistuvista on LKV-pätevyys.

Kiinteistönvälitysalalle on helppo tulla töihin, mutta alalla menestyminen – ainakin hiukankin kaupallisesti sitkeimpinä aikoina – on haasteellista. Asiakkaiden palveluodotusten kasvaminen sekä ulkoisten olosuhteiden muuttuminen saavat joskus aikaan epäterveitä ilmiöitä alalla.

Vastaavan hoitajan tehtävänä on karsia pois sellaiset toimintatavat, jotka eivät vastaa hyvää välitystapaa. Kysymyshän on asiakasnäkökulmasta asiantuntijapalvelun ostamisesta, missä kaupan kohteena on usein asiakkaan arvokkain omaisuus.

Aluehallintoviraston tulisi valvoa kv-alan jokapäiväistä työtä, jotta kaikki alalla toimivat noudattaisivat alalle vahvistettuja normistoja. Tällä hetkellä AVI:n resurssointi ei tätä mahdollista, vaan valvontaa tehdään pääasiassa alalla toimivien ja asiakkaiden tekemien kanteluiden pohjalta.

Kiinteistönvälitysalan uskottavuus ja luotettavuus on hyvin pitkälle alalla toimivista itsestään kiinni. Alan tulee luopua viime kuukausina esiintyneistä ilmiöistä: Hyvä välitystapa ei mahdollista ”tulossa olevien kohteiden” markkinointia, koska jokaisesta kohteesta tulee olla kirjallinen toimeksianto ja lainsäädännön edellyttämät tiedot. Edelleen kohteet tulee hinnoitella markkinalähtöisesti oikein ilman katteettomia hintalupauksia toimeksiantajalle. Vastaavan hoitajan tulee olla mukana liiketoiminnassa eikä olla vain nimenä välitysliikkeen takana. Kohdetta myyvän tulee tuntea alueen kaavoitus- ym. ympäristötekijät. Tässä vain muutama esimerkki asioista, jotka kuntoon saatettuina lisäävät sekä asiakkaan turvallista kaupan tekoa että kiinteistönvälitysalan luotettavuutta.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search