Rahanpesun estäminen osana kiinteistönvälittäjän työtä

 In 2019
opkk-juristiblogi-valittaja-blogi

Monipuolista työtä: Kiinteistönvälittäjän työ on yksi vaativimpia ja vastuullisimpia myyntityön muotoja. Sen lisäksi, että työssä on oltava hyvät sosiaaliset taidot, vahva ammattitaito, laaja asiakasverkosto ja oikea asiakaspalveluasenne hyvällä aktiivisuudella maustettuna, tulee välittäjän täyttää usean lain tälle toiminnalle asettamat velvoitteet.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen: Yhtenä tärkeänä velvollisuutena kiinteistönvälitysliikkeellä on huolehtia siitä, ettei sen avustuksella taikka kautta harjoiteta rahanpesua taikka mahdollisteta varojen siirtymistä terroristisen toiminnan rahoittamiseen – yleensä toisessa maassa. Tämän velvoitteen täyttämiseksi jokaisen kv-alalla toimivan on toimittava toimeksiantoa solmiessaan sekä sitovaa ostopäätöstä vastaan ottaessaan tietyllä tavalla.

Jokainen asiakas on tunnistettava dokumentoidusti: Kiinteistönvälitysliikkeen on tunnettava ja tunnistettava asiakkaansa. Luonnollisen henkilön osalta tämä tapahtuu hyväksytyllä identiteettiasiakirjalla ja oikeushenkilön osalta asianmukaisella yhteisörekisterin otteella. Tunnistamisasiakirjasta on tallennettava riittävät yksilöintitiedot, jotka on säilytettävä välitysliikkeen hallussa säädetyn ajan. Osakeyhtiön ollessa sopimuskumppanina tulee siitä selvittää yli 25 %:n omistajat / muutoin hallinnon nimittämis- taikka erottamisvaltaa käyttävät. Toisen puolesta toimivien luonnollisten henkilöiden osalta on luonnollisesti saatava kopio tällaisen toimimisoikeuden tuottavasta asiakirjasta esim. oikeuden määräyksestä, edunvalvontavaltakirjasta taikka maistraatin määräyksestä.

Pakotelistalla oleva kanssa ei saa tehdä sopimuksia: EU:ssa on tietyt henkilöt asetettu pakotelistalle. Tällaisella listalla olevan henkilön kanssa ei kiinteistönvälitysliike voi tehdä sopimuksia. Jokaisesta välitysliikkeen kanssa asioivasta asiakkaasta tulee tehdä tällainen pakotelistatarkistus, ja tehdyn tarkistuksen tuloksena saatu dokumentti on arkistoitava.

PEP-asiakkaat: Tietyt asiakkaat on lainsäädännössä määritelty sellaisiksi asiakkaiksi, joiden kanssa asiointi vaatii kiinteistönvälitysliikkeessä ylimmän johdon luvan. Tällaisia asiakkaita ovat mm. kansanedustajat, korkeat upseerit ja tietyt diplomaatit. PEP-kysely tulee tehdä, koska tällaisilla henkilöillä on ns. tavallista luonnollista henkilöä suurempi riski rahanpesuun ja/taikka terrorismin rahoittamiseen osallistumisesta – erityisesti joidenkin tiettyjen maiden kansalaisten osalta.

Joustavaa lainsäädännön velvoitteiden täyttämistä: Jos siis asioidessasi kiinteistönvälitysliikkeen kanssa, koet em. asiakirjatyöskentelyn turhana byrokratiana, täyttää välittäjä vain lainsäädännön hänelle asettamia velvollisuuksia. Alalla toimivina pyrimme suorittamaan em. toimet mahdollisimman vaivattomasti ja pieteetillä, jotta asiat hoituisivat mahdollisimman joustavasti. Kun tämä ”byrokratia” on asianmukaisesti hoidettu, päästään itse asiaan ts. ostajan etsimiseen kodillesi.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search