Kuolemasta ja siihen liittyvästä kertominen

 In 2021
pekka-linna-juristiblogi-1803_web

Väistämätön totuus: Aivan yhtä varmaa kuin on ihmisen ainutkertainen syntymä on myös jokaisen ihmisen tästä ajasta lähtö. Siksi tätäkin asiaa on pohdittu hyvän välitystavan ohjeistuksessa kiinteistönvälitykseen liittyvän selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta.

Perukirjan esillä olo: Henkilötietoja suojataan nyky-yhteiskunnassa varsin kattavasti. Hyvä niin, sillä ajoittain näiden tietojen parissa esiintyy myös väärinkäytöksiä. Kun kv-liike markkinoi kuolinpesän omistamaa kohdetta, tulee kv-liikkeen hankkia vainajan jälkeen laadittu perukirja liitteineen – täydellisenä. Tämä täydellinen perukirja on oltava ostajakandidaatin tutustuttavissa ennen tarjouksen tekemistä – tässä vaiheessa perukirjaa ei tarvitse luovuttaa asiakkaalle. Kv-liike ei myöskään saa peittää mitään osaa sellaisesta asiakirjasta, jonka se on velvollinen esittämään tarjousta tekevälle ostajakandidaatille. Näissä tilanteissa tulee henkilötietoihin liittyvien seikkojen osalta toimia varovaisuusperiaatteella.

Kuolemasta kertominen: Kuolema on usein yllättävä ja epätoivottu vieras. Monesti se myös tapahtuu henkilön omassa kodissa taikka mökillä. Tästä herää kysymys, pitääkö kuolemantapauksesta myytävällä kohteella kertoa kohdetta markkinoitaessa? Hyvän välitystavan ohjeistus antaa tähän kysymykseen vastauksen: ”Jos kohteessa tapahtuneesta kuolemantapauksesta ei ole aiheutunut vahinkoa kohteelle, kuolemantapauksesta ei tarvitse kertoa”.

Elävän elämän tilanteet: Em. kappaleen lopussa mainittua vastausta on hyvä miettiä mm. seuraavissa tilanteissa: Milloin kohteelle on aiheutunut vahinkoa kuolemasta? Millä tavoin ostajakandidaatti subjektiiviset odotukset ”kaiken ostopäätökseen vaikuttavan” tiedon saamisesta täyttyvät – esim. kulttuurillisten normien puitteissa?  Minkälainen vaikutus kertomatta jääneellä ja myöhemmin kaupan jälkeen ilmi tulleella kuolemantapauksella on lainsäädännön mukaiseen virhevastuuseen? Pitääkö kohteessa mahdollisesti tapahtuvasta ”kummittelusta” kertoa ostajakandidaatille? Merkitseekö kohteessa jollakin poikkeavalla tavalla tapahtunut kuolemantapaus tosiasiallisesti kohteen myyntimahdottomuutta? Viime kädessä kuolemantapauksen merkitys kv-liikkeen selonotto- sekä erityisesti tiedonantovelvollisuuteen ratkaistaan tuomioistuimessa.

Lopuksi: Rehellisyys ja avoimuus niin osake- kuin kiinteistökaupassa ovat kannatetavia asioita kaupan kummankin osapuolen näkökulmasta. Henkilötietojen maailmassa näissäkin asioissa tulee toimia lainsäädännön, hyvän välitystavan sekä yleisten pieteettiperiaatteiden mukaisesti. Yleisen elämänkokemuksen mukaan ostajalle kv-liikkeen toimesta kertomatta jääneen kuolemantapauksen kylä joku toinen taho kerto kaupan jälkeen. Tällaisessa valitettavassa tilanteessa joudutaan kv-liikkeen toimintaa punnitsemaan lainsäädännän asettamien velvoitteiden osalta aina kovin epämukavissa olosuhteissa. Toimeksiannon tekohetkellä näistäkin asioista käytävä avoin ja kaikkien osapuolten intressit ja suojattavat edut sisältävä keskustelu auttaa asioiden eteenpäin viemisessä.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

juristiblogi-key
Recent Posts

Start typing and press Enter to search