Kuluttajansuojan erityispiirteitä kiinteistönvälityksessä

 In 2015
pekka-linna-juristiblogi-15

Markkinointi ja tarjousvaihe: Lainsäädännössä ja hyvässä välitystavassa on selkeitä määräyksiä siitä, miten mahdollistetaan turvallinen kauppa. Välitysliikkeen on kohdetta ostettavaksi tarjotessaan annettava ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen.

Kohdetta markkinoitaessa välitysliikkeen tulee kertoa asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiedot kohteesta. Myös internetissä tapahtuvassa ilmoittelussa on oltava em. asetuksen mukaiset vähimmäistiedot. Esittelyssä on oltava mukana em. asetuksessa ja välityslaissa määritellyt asiakirjat. Ostajalle on myös kerrottava asiakirjoista ilmenevien seikkojen keskeinen sisältö ja merkitys. Kaikki tarvittavat tiedot on annettava viimeistään ennen ostotarjouksen tekemistä.

Kotimyyntisääntely: Kesällä 2014 tuli välityspalvelun myynti samanlaisen sääntelyn piiriin kuin pääasiasiallisesti kaikki muukin kuluttajakauppa. Kuluttajalla on siis nykyisellään oikeus peruuttaa kotimyynnin piiriin kuuluvissa tilanteissa tekemänsä toimeksianto laissa säädetyssä määräajassa. Kuluttajansuojan laajeneminen on periaatteessa kannatettava asia, mutta laajentaminen ei aina toimi elävässä elämässä.

Vallitseva todellisuus: Myyntitoimeksiantoa tehtäessä ei myyjällä yleensä ole hallussaan hyvän välitystavan vaatimia kohdetta kuvaavia asiakirjoja ja tietoja niin täydellisenä, että kohteen markkinointi voidaan näillä tiedoilla laillisesti aloittaa. Asunto-osakeyhtiöissä ei läheskään kaikissa tapauksissa isännöitsijältä saada tarvittavia asiakirjoja alle 14 vrk:n. Luonnollisesti nopeamminkin toimivia isännöitsijöitä on olemassa. Asiallisesti ammattiaan harjoittava välittäjä ei voi aloittaa kohteen markkinointia, esitellä kohdetta eikä varsinkaan ottaa vastaan tarjouksia, jos hänellä ei ole ostajalle esitettäväksi lainsäädännön vaatimia asiakirjoja.

Valitettavasti niin internetissä kuin sanomalehdissä näkee jatkuvasti ilmoituksia kohteista, joissa näitä ostajan turvallisen kaupan varalta olevia asiakirjoja ei voi – aikataulusyistäkään – olla hankittuina.

Vastuu selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättämisestä: Välitysliike vastaa yksiselitteisesti sellaisesta vahingosta, joka kaupan osapuolelle syntyy välittäjän tuottamuksellisesta toiminnasta: Ts. tilanteissa, joissa välittäjä ei ole selvittänyt kohdetta riittävästi taikka ei ole antanut kohteesta sellaisia tietoja, joita lainsäädäntö taikka hyvä välitystapa velvoittaa antamaan, ja tämä aiheuttaa sopimuskumppanille vahinkoa. Tällainen vastuu on kuluttajan kannalta ainoa oikea ja kannatettava ratkaisu. Luotettava välitysliike kantaa vastuunsa mukisematta.

Nopean kaupan tarve? Kovinkaan moni meistä ei halua kohteestaan nopeaa kauppaa, jos sen tekemiseen liittyy riski seuraamuksista? Tällaisia seuraamuksia on varmuudella luvassa, jos kohteesta ei ole hankittu lainsäädännön vaatimia asiakirjoja ja selvityksiä ja kaupan jälkeen ilmenee salattuja, selvittämättömiä taikka muuten ostajalle yllätyksenä tulevia seikkoja.

Varmin tapa turvata tältä osin mahdollisimman turvallinen kauppa on antaa välittäjälle työrauha ja mahdollisuus hankkia kaikki tarjouksen tekemiseen tarvittava materiaali ennen kuin kohde laitetaan esille markkinakanaville, kohdetta esitellään taikka siitä otetaan vastaan sitovia tarjouksia. Tällaisilla toimilla kenellekään kaupassa mukana olevalle ei jää seliteltävää – ei sen paremmin myyjälle, ostajalle kuin kaupassa katalysaattorina toimivalle välittäjällekään.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search